NỘI DUNG

Giới thiệu trung tâm đào tạo và dịch vụ kinh tế

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế thành lập theo Quyết định số ……………, ngày … tháng … năm 20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc với chức năng, nhiệm vụ chính tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ kinh tế trên địa bàn trong và ngoài Tỉnh Sơn La

Chi tiết

Tin mới